USA národné parky 2024

 

 

Madeira 2024

Lofoty - Nórsko 2024

 

Faerské ostrovy 2024 

Gruzia 2024

 
 
 
 

Kuba 2025 

Island 2024 

 

 

Azory 2024

Omán 2024

 

 

 

Všeobecné Podmienky

1.ÚVODNÉ USTANOVENIE - Cestovná kancelária CK mirotravel  (ďalej len CK) je zapísaná v obchodnom registri pod názvom CK mirotravel s.r.o., so sídlom Malinovského 1151/2, 958 06 Partizánske, IČO:36294489. Uvedené všeobecné podmienky pre účasť na zájazdoch sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., ktoré sú ďalej upravené týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.
- Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu zájazdu CK zúčastniť iba v sprievode osoby staršej ako 18 rokov alebo so súhlasom zákonného zástupcu.
- Osoby vo veku od 15 do 18 rokov sa môžu zájazdu CK zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu

2.ZMLUVNÝ VZŤAH - Vzniká medzi klientom a cestovnou kanceláriou vyplnením a podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu a zaplatením ceny resp.zálohy.Zaplatením sa rozumie dátum úhrady v hotovosti alebo pripísaním čiastky na účet CK.Zmluvný vzťah sa riadi Občianskym a Obchodným zákonníkom. CK poskytuje služby v rozsahu a za podmienok uvedených v popise zájazdov. CK neručí za následky spôsobené nepriaznivým počasím, dopravnými kolónami, živelnými  pohromami a pod.Všetky výdavky, škody a ujmy, ktoré vzniknú zákazníkovi z uvedených príčin, CK nehradí a nenesie za ne zodpovednosť. Z tohto dôvodu odporúčame každému klientovi zvážiť povinnosť uzatvoriť poistenie s príslušnou poisťovňou.

3. PODMIENKY KONANIA ZÁJAZDU , ÚČASTI NA ZÁJAZDE A CHARAKTER ZÁJAZDOV - Konanie zájazdu je podmienené naplnením minimálneho počtu zákazníkov a to je 7 ľudí,pri autobusovom zájazde 40 ľudí.V prípade zrušenia zájazdu pokiaľ nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov, je CK povinná informovať písomne zákazníka o zrušení zájazdu najneskôr 6 dní vopred. Program všetkých zájazdov je orientovaný športovo, so zameraním na pešiu turistiku, vysokohorskú turistiku, zimnú turistiku, cykloturistiku, lyžovanie a iné outdoorové aktivity.

4.CENA ZÁJAZDU A POSKYTNUTÉ ZĽAVY-  Ceny zájazdov a služieb sú zmluvnou cenou medzi CK a zákazníkom. Sú považované za zálohu až do realizácie zájazdu. CK je oprávnená požadovať zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50% ceny všetkých objednaných služieb. Najneskôr 30 dní pred nástupom na zájazd, je objednávateľ povinný doplatiť zvyšnú časť  ceny. Zľava je poskytnutá pre držiteľov preukazu Alpeneverein Edelweis Ortsgruppe poistených cez hory.sk na všetky zájazdy. Zľava pre členov OEAV je uvedená pri každom zájazde. Môže sa  uplatniť v tom roku, kedy je preukaz platný. Na zľavu je potrebné upozorniť pri prihlasovaní sa na zájazd uvedením registračného čísla AV preukazu v bode IV. ďalšie dohodnuté podmienky, v Zmluve o obstaraní zájazdu, zaslaním fotokópie preukazu a potvrdenia o zaplatení členského mailom alebo poštou na adresu CK mirotravel. CK má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu a to najmenej 21 dní pred odchodom ak dôjde k navýšeniu nákladov na dopravu vrátane ceny PHM, ako i nákladov na ubytovanie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, resp k navýšeniu ubytovania v čase tvorby zájazdu. O tomto bude klient informovaný písomne a rozdiel musí doplatiť.V cene zájazdu je zahrnuté poistenie CK pre prípad úpadku CK v zmysle zákona č.281/2001 Z.z.

5.ZRUŠENIE ZMLUVY A STORNOVACIE PODMIENKY - Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu zrušiť svoju účasť, a to písomným oznámením. Zrušenie nastane okamihom doručenia oznámenia do CK. Klientovi  bude vrátená doposiaľ zaplatená úhrada znížená o nasledujúce storno poplatky. 49 -30 dní 20% z ceny, 29 - 21 dní 40% z ceny,20 -15 dní 60% z ceny, 14 - 7 dní 80% z ceny,6 a menej dní pred začiatkom 100% z ceny. Storno poplatky sa neplatia ak klient za seba vyšle náhradníka, ktorý písomne potvrdí, že súhlasí s uzatvorenou cestovnou zmluvou. 

6.ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚČASTNÍKOV ZÁJAZDU – Každý klient sa zúčastňuje zájazdu a jeho programu dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. CK, sprievodcovia a inštruktori, nenesú zodpovednosť za nevhodnú výstroj a výzbroj.V prípade úrazov a iných poistných udalostí si klient prípadné finančné nároky a iné nároky uplatňuje voči poisťovni a nie voči CK, jej sprievodcom a inštruktorom. Neúčasť na programe zájazdu sa nepovažuje za nenaplnenie služieb zo strany CK a nezakladá právo na náhradu. CK neručí za majetok účastníkov v prípade poškodenia, zničenia, straty či krádeže a za ich zdravie.

7.DOPRAVA,STRAVOVANIE a UBYTOVANIE – Doprava je zabezpečená minibusmi, alebo autobusmi v závislosti od množstva prihlásených klientov. Miesta nástupu a termíny budú klientovi včas oznámené. Klienti sa na zájazdoch stravujú samostatne. CK stravu nezabezpečuje pokiaľ sa nedohodne inak. Ubytovanie je vo väčšine zájazdov v campoch zahrnuté v cene vo vlastných stanoch a spacákoch.V prípade dohody je možné za poplatok zapožičať výstroj. Ubytovanie na horských chatách si každý účastník hradí sám/poplatky budú spresnené v propozíciách/.

8.SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY - Zájazdy sú vedené skúsenými sprievodcami a inštruktormi so znalosťou oblasti. Ak sa ukáže, že klient je nedostatočne pripravený po fyzickej, psychickej, technickej a materiálnej stránke, môže sprievodca zájazdu rozhodnúť o zmene programu takéhoto klienta, príp. aj celej skupiny. Upozorňujeme, že služby poskytované CK nesúvisia so službami horského vodcu.