USA národné parky 2024

 

 

Madeira 2024

Lofoty - Nórsko 2024

 

Faerské ostrovy 2024 

Gruzia 2024

 
 
 
 

Kuba 2025 

Island 2024 

 

 

Azory 2024

Omán 2024

 

 

 

Zmluvu o obstaraní zájazdu

si môžete stiahnuť TU.


ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU

Uzatvorená podľa § 741a-k Občianského zákonníka

 

I.Obstarávateľ:

CK mirotravel s.r.o.,Ing.Lacko Miroslav, Malinovského 1151/2, 95806 Partizánske

IČO:36294489, DIČ:2020139187, Zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel:Sro, Vložka číslo:19103/R

Tel.:0903726413,e-mail:ck@mirotravel.sk 

Bankové spojenie:4013165750/7500

a

 

Objednávateľom:          

 

Meno a priezvisko:

 

 

Adresa:

 

Mobil:

E-mail:  

RČ:

 

 

Ďalšie osoby, ktoré zastupuje objednávateľ:

                 Meno a priezvisko                        Adresa                               RČ                                  Mobil

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

I.Predmet zmluvy:

Obstarávateľ sa zaväzuje obstarať pre objednávateľa zájazd, a záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu.

    Číslo                                        Názov                                                                         Termín

 

 

 

 

III.Dohodnutá cena:

                                                 Počet osôb                          Cena/osoba                             Cena spolu

 

 

 

 

Dohodnutá zľava

 

 

 

Cena celkom

 

 

 

 

IV.Ďaľšie dohodnuté podmienky:

 

 

 

Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s programom,podmienkami a charakterom zájazdu.Potvrdzuje účasť na zájazde,ako i oboznámenie sa so všeobecnými podmienkami obstarávateľa, zmluvnými pokutami a s rozsahom poskytovaných služieb aj v mene všetkých vyššie uvedených spolucestujúcich,ktorých zastupuje.

Objednávateľ svojím podpisom súhlasí so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov, v súlade s ustanovenia nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ). Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú všeobecné podmienky CK mirotravel s.r.o..

                                                                     

 

 

                                                                                                                                    

   

Miesto a dátum                                  Objednávateľ                                           Obstarávateľ